聖經重要事件, 中國歷史, 世界歷史並列圖

 
       

紀年

聖經中重要事件

中國歷史

世界歷史

最初。。。

上帝創造天地

 

 

最初。。。

創作,休息 (7)

 

 

公元前4223

亞當(Adam) (公元前4223 - 公元前3293 - 930)

 

約前4000年﹕古埃及出現以太陽和月亮為規律的日曆。

夏娃 (Eva)

公元前4093

該隱 ( Cain )

 

埃及州(諾姆)形成 (約公元前3500—公元前3100)

亞伯 ( Abel )

烏魯克文化 (約公元前3500—約公元前2700)

塞特 ( Seth ) (公元前4093 - 公元前3181)

 

公元前3760

古代猶太人日曆的首年

 

3372年﹕古代南美瑪雅年表中最早的日期。

公元前3200

 

神農氏(約公元前3000)

3500年-前3100年﹕古代兩河流域烏魯克時期

創造了楔形文字古埃及國家(諾姆)形成

公元前3167

諾亞 ( Noah ) (公元前3167 - 公元前2217)

 

3100年﹕上埃及統治者美尼斯征服下埃及,

初步形成統一國家。埃及早王朝時期開始.

公元前2567

洪水 (公元前2567 - 公元前2370)

 

 

公元前2686年-前2181

 

 

埃及第一王朝 (約公元前2890—公元前2686)

埃及古王國時期。大規模興建金字塔。

公元前2377

 

 (約公元前2377
 - 公元前2259)

約前2300年-前1750年﹕古印度哈拉帕文化時期

23世紀:
堯命羲觀測天象制定曆法.

公元前2277

 

 (約公元前2277 
公元前2178)

 

公元前2257

 

(約公元前2257
 - 公元前2165)

 

公元前2215

亞伯拉罕 ( Abraham )
 (
公元前2215 - 公元前2040)

 

 

公元前2115

以撒 ( Isaac)
 (
公元前2115 - 公元前1935)

約公元前2029年﹕
禹建立夏朝

2181年-前2040年﹕古埃及第一中間期。

以實瑪利 (Ishmael)
 (
公元前2129)

夏朝開始

公元前2055

以掃 (Esau) (公元前2015 - 公元前2055)

約前21世紀-前17世紀﹕
中國二裏頭文化存在

2017年-前1595年﹕
古代兩河流域古巴比倫時代。

雅各 (Jacob/Israel)
 (
公元前2055-公元前1908)

雅各全家七十人都下到埃及(公元前1925),

公元前1964

約瑟 (Joseph)
 ( 
公元前1964 - 公元前1854 )

 

1900年-前1600:

古希臘出現線形文字,青銅器廣泛使用。

公元前1934

約瑟被賣做奴隸

 

古巴比倫王國 公元前1842 — 公元前1797

18世紀﹕
古巴比倫出農人曆書

公元前1613

約伯受考驗

 

約前1500年﹕古代埃及人已使用24個字母符號

古巴比倫人創造了發達的數學和天文學.

公元前1600

 

商朝開始

 

公元前1575

摩西 ( Moses )
 (
公元前1575 - 公元前1455)

 

1567年-前1085年﹕
古埃及新王國時期。

公元前1513

以色列人出埃及

 

 

公元前1495

上帝給以色列的十誡

 

 

公元前1473

約書亞帶領以色列人進入迦南

約前14世紀:
殷商時代產生甲骨文

 

公元前1467

佔領迦南的大部分土地

約前13世紀:
中國商代青銅器時代

 

公元前1117

掃羅受膏立做王

 

 

公元前1070

上帝向大衛應許,王國會萬世堅立

 

 

公元前1046

 

周朝開始

荷馬時代 
(
約公元前1024—公元前1004)

公元前9世紀

 

 

9世紀末﹕
古希臘斯巴達城邦國家形成

公元前1037

所羅門開始做王

 

1000年-前600年﹕
古印度後吠陀時期

公元前1027

耶路撒冷的聖殿落成

 

 

公元前1020

所羅門寫成雅歌約

 

 

公元前997

以色列國分裂為南北兩國

 

 

公元前754

 

771年﹕
西周亡,開始春秋時期

希臘奧林匹亞體育競技會開始舉行

722年﹕
《春秋》記事始于本年。

(約公元前754—約公元前509) 羅馬建城進入古羅馬王政時代

公元前717

箴言編撰完成約

 

 

 

 

 

 

公元前626

 

 

新巴比倫王國建立

公元前605

巴比倫第一次擄掠但以理同他的夥伴被擄

 

621年﹕古雅典頒布《德拉古法典》。

公元前600

 

老子
(約公元前571-471)

 

公元前599

巴比倫第次二擄掠

 

 

公元前598

巴比倫第三次擄掠擄走以西結和以斯帖的父親

 

 

公元前588

巴比倫第四次擄掠

 

 

公元前587

巴比倫對猶大最後的攻擊,猶大國滅亡。

 

畢達哥拉斯 
(約前580年-前500年)

古希臘數學家、哲學家畢達哥拉斯

公元前564

 

 

佛教創始人釋迦牟尼
 (公元前564-前484)

公元前551

 

孔子
(公元前551年-前479創立儒家學派

 

公元前539

巴比倫被居魯士攻陷

 

 

公元前537

被擄的猶太人返回耶路撒冷

 

波斯征服埃及 (公元前525-公元前404)

 

 

 

 

公元前509

 

 

羅馬共和國開始

印度摩揭陀國王阿闍 
(
公元前490)

古希臘哲學家蘇格拉底
 (469年-前399)

公元前449

耶路撒冷的城牆開始重建,69個七年的時間開始

戰國時期 (公元前 475)

古羅馬《十二銅表法》
公布 (公元前449)

希臘與波斯締結
《卡裏阿斯和約》

希波戰爭結束444429

公元前443年之後

瑪拉基先知寫成瑪拉基書

墨子 (約前476年-前390)

 

公元前4-3世紀

 

孟子(公元前372年-公元前289年)

馬其頓亞曆山大帝國建立,地跨歐、亞、非三洲

莊子(約公元前369-公元前286年)

斯巴達基那敦起義 (約公元前395387)

屈原 (公元前340年-公元前278 )

印度摩揭陀國難陀王朝統一恒河流域

公元前287

 

 

阿基米德 
(
公元前287年—公元前212)
古希臘哲學家、數學家、物理學家、發明家、

公元前221

 

秦朝開始 
(
221年-前207)

安息王國
 (公元前247-公元前183)

公元前206

 

漢朝開始 
(
202年-220)

印度巽加王朝
 (公元前171168)

公元前145

 

司馬遷(前145-90年)著《史記》

 

公元前115

 

張騫使西域還絲綢之路始暢通。

約前57年﹕
朝鮮古國新羅建立

公元前45

 

 

羅馬愷撒大帝建立軍事獨裁統治

約前37年﹕
朝鮮古國高句麗建國。

公元前27

 

 

屋大維建立元首制,羅馬進入帝國時期

18年﹕
朝鮮古國百濟建國

公元前2

耶穌出生

 

 

公元0

 

 

 

公元25

 

9年﹕中國西漢王莽即真天子位,國號新

日耳曼人擊敗羅馬軍隊 (公元14一公元68)

25年﹕中國劉秀即帝位,東漢始

公元29

耶穌受浸,他開始傳講上帝的王國

 

 

公元31

耶穌揀選12使徒,發表“登山寶訓”

 

 

公元32

耶穌復活拉撒路

 

 

公元33年尼散月十四日

耶穌被釘死(尼散月介于公曆3月和4月之間)

 

 

公元33年尼散月16

耶穌復活

 

 

公元33年西彎月六日

五旬節,聖靈傾注下來(西彎月介于公曆5月和6月之間)

 

 

公元36

哥尼流成為基督徒

 

 

公元4748

保羅第一次傳道旅程約

 

 

公元4952

保羅第二次傳道旅程約

 

 

公元52 - 56

保羅第三次傳道旅程約

50年-100年﹕
劉徽著《九章算術》

 

公元6061

保羅在羅馬被囚時寫信約

 

 

公元62年前

耶穌同母異父的弟弟雅各寫雅各書

 

 

公元66

猶太人反叛羅馬

 

羅馬城大火 
(
約公元65一約75)

公元70

耶路撒冷和聖殿被羅馬人毀滅

 

 

公元96

約翰寫啟示錄約

 

 

公元100

最後一個使徒約翰去世約

105年﹕中國蔡倫改進造紙術。

 

1世紀

基督教會興起

 

中亞貴霜帝國出現

2世紀

 

 

166年羅馬安敦尼王朝派使臣到中國,

為歐洲和中國正式通好之始

3世紀

 

三國
 (公元220年—公元280)

日耳曼人南下,進入羅馬境內

西晉
 (公元265年—公元316)

高盧掀起巴高達運動

 

日本邪馬台國女王卑彌呼遣使至中國 (公元241272)

公元307

公元307聖才祿一世成為羅馬主教。

公元304,十六國時期開始。

301,聖馬利諾建國。

公元313

頒布《米蘭敕令》使基督教在羅馬合法化

祖逖開始北伐。

313年,基督教在羅馬帝國君士坦丁大帝治下合法化

公元370

 

 

匈人入侵在歐洲導致民族大遷徙。

公元392

羅馬皇帝狄奧多西一世立基督教為國教。

 

 

4世紀

耶路撒冷猶太法典編 (公元368)

北方十六國 (公元304年—公元439)

410世紀美洲碼雅文明進入興盛期

東晉 (公元317年—公元420)

395年羅馬帝國分裂為東西兩部分

5世紀

 

南北朝 (公元420年—公元581)

451年﹕匈奴王阿提拉席卷歐洲

中國法顯遊印度 (公元402)

476年西羅馬帝國滅亡

 

5世紀末大和統一日本

 

高句麗長壽王遷都平壤 (公元434453)

6世紀

 

隋朝
 (公元581年—公元618)

6世紀-12世紀﹕墨西哥建成羽蛇神廟

6世紀初期法蘭克王國建立

穆罕穆德(Muhammad
570632) 創伊斯蘭教。

公元618

 

618年﹕李淵稱帝
唐朝 ( (618-907)

日本聖德太子攝政 (公元602)

公元639

639年﹕穆斯林攻入耶路撒冷

 

651年﹕伊斯蘭軍攻入波斯,波斯薩珊王朝亡。

公元660

 

660年﹕
唐朝連新羅滅百濟。

661年﹕穆罕默德女婿阿裏遇刺而死,

伊斯蘭教分裂為遜尼派和什葉派。

公元690

 

武則天篡唐,改國為周。
(690年-705)

 

公元907

 

五代--後梁、後唐、後晉、後漢、後周

 

(公元907-960)

公元960

988:基輔大公符拉基米爾一世受洗,基督教傳入俄.

宋朝 (公元960-1279)

1096年﹕第一次十字軍東征開始。

1122年﹕北遼建立;1125年﹕金滅遼.

1099年﹕十字軍佔領耶路撒冷,建立耶路撒冷王國

公元1044

 

北宋畢昇發明活字印刷術

1066:法國諾曼底公爵征服英國,開啟諾曼王朝。

公元1162

 

成吉思汗 公元1162 - 1227

1147年-1149年﹕第二次十字軍東征,慘敗

公元1187

 

 

1187年﹕埃及的薩拉丁佔領耶路撒冷。

公元1271

 

元朝 (1271-1368)

1204年﹕東羅馬君士坦丁堡被攻陷,十字軍建拉丁帝國

公元1368

 

明朝 (公元1368-1644)

14世紀:文藝複興于意大利佛羅倫斯

1405年-1433年﹕鄭和七次下西洋

1337年﹕英法百年戰爭開始。

 

1492年﹕哥倫布初次航行到美洲

16世紀

1536年﹕喀爾文發表基督教原理。

1592年﹕明派軍至朝鮮對抗日本

1588:英西海戰,西班牙無敵艦隊慘敗.

1543年﹕波蘭神父哥白尼發表天體運行論

1600年﹕英國創立東印度公司

公元1644

 

1644年﹕李自成攻入北京,明朝滅亡。

1624:英人在北美建立第一個殖民地,維吉尼亞。

清朝 (公元1644-1911)

1672年﹕牛頓發現萬有引力定律。

公元1911

 

中華民國 (1911 - ~)

第一次世界大戰 (1914.07.28 - 1918.11.11)

公元1935 - 1945

納粹對600
猶太人大屠殺

上海給予兩萬多猶太人庇護

第二次世界大戰 (1939.09.01 - 1945.09.02)

公元1948

以色列複國 (1948 ~)

中華人民共和國 (1949 ~)

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    JC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()